خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا رود دیوار کج

این مطلب جوابیه ای است به متن توهین و تهمت آمیز آشنایی که بارها جهت تخریب اینجانب و دیگر فعالین یارسانی اقدامات تفرقه افکنانه انجام دادە است.

این موجود منافق که بر سر کچل و مغز سلفی خود کلاە کوردی گذاشته و یک حزب کوردی را روکش افکار و عقدەهای سنی سورانی و سلفی خود قرار دادە است ، اخیرا طی مطلبی با بهانه قرار دادن یک عکس از دیدار بندە با آقای رضا پهلوی در سال ٢٠١٢ دست به اقدامات تحریک آمیز و در عین حال تهدید غیر مستقیم زدە است. ایشان نوشته اند که چون بندە قبلا به عنوان یک عضو حزب دمکرات فعال بودەام و اکنون پس از فاصله گرفتن از حزب مورد علاقه او با جناب آقای رضا پهلوی دیدار داشته و عکس گرفته ام خیانت کردەام؟

بسیار غیر اخلاقی مرا با یک شخصیت تاریخی مثل خالو قربان و خود و یارانش را به اسماعیل آقای سمکو تشبیە کرده اند تا نتیجه دلخواە یکطرفه ای از نگارش حقیرانه خود بگیرد و زخم کهنه خود را التیام بخشد.

در جواب این آدم متعصب (اس اس) سنی سورانی باید گفت که جریان مورد علاقه شما که با صدام حسین همکاری و ملاقات داشته، از ایشان و حزب بعث کمک هزینه جنگی و پشتیبانی گرفته، با رژیم جمهوری اسلامی بارها ملاقات و مذا کرە داشته و با دولت عربستان نیز مذاکرات داشته است هیچ اشکالی نداشته و ندارد؟

از کسی در جهان پوشیدە نیست که رهبران درجه اول حزب شما در جریان مذاکرە پنهانی با رژیم کودک کش جمهوری اسلامی و سپاە تروریست رژیم ترور شدند.
مدتها قبل از دیدار بندە و یارانم با آقای پهلوی رهبران حزب شما در خانه ی ایشان را زدەاند و بارها ملاقات نیز داشته اند آیا تا به حال حتی بدنه حزب را در جریان گذاشته اند؟ یا مردم کوردستان را در جریان مذاکرات گذاشته اند؟

بندە به عنوان سخنگو سازمان دمکراتیک یارسان در آن زمان با مأموریت رسمی از جانب شورای مرکزی به همراە یک تیم از یاران سازمان به هدف رایزانی و گفتگو در مسیر تلاش برای آزادی ایران، رفع ستم و جبران صدمات واردە به جامعه یارسان با جناب آقای شاهزادە رضا پهلوی در پاریس دیدار داشته و گزارش و نتایج آن را به یاران در سازمان و تمام مردم ایران ابلاغ کردەایم. اکنون سوأل اصلی اینجاست ، آیا تا کنون حزب دمکرات یک خبر رسانی از دیدارهای رهبران خود را با صدام حسین، تیم مذاکرەکنندە رژیم اسلامی حداقل در سه نوبت و در سه زمان متفاوت اطلاع رسانی شفاف کردە است؟

آیا مذاکرات متعدد و مخفی شما با دولت عربستان سعودی یا رفتن بعضی از رهبرانتان به تهران در دو سال اخیر برای مذاکرە با جمهوری اسلامی شفاف سازی و خبررسانی کافی کردەاید؟ شما که لالای خوب بلدید چرا خودتان خوابتان نمیبرد؟ وقتی که کوچکترین شفافیت و صداقت را در اطلاع رسانی صادقانه حتی به اعضای حزبی نداشته اید، چرا و به چه حقی به خودتان اجازە میدهید در امور ارتباطات جریانات دیگر دخالت و دست به سمپاشی و شایعه پراکنی بی اخلاقانه بزنید ؟
آیا میدانید که حزب شما در جریان مذاکرات با رفسنجانی و خامنه ای و سپاە پاسداران در آن زمان به تیم تحت فرماندهی اینجانب و دیگر دوستان دستورالعمل دادند تا اگر مذاکرات به نتیجه رسید و پیام دریافت شد، خودرا به نزدیکترین پایگاە سپاە پاسداران در ایران معرفی کنیم؟
آیا دیدار بندە و یاران یارسانیم برای رایزنی با شاهزادە رضا پهلوی از نظر شما اقدامی غیر مسئولانه تر از این اقدامات پشت پردە حزب شما است؟
شما که با نزدیکان و هم کیشان من در هر جا که ممکن باشد تماس میگیرید و آنها را با پیش کشیدن نام شهدای حزب و غیرە دعوت به فریب و خرابکاری علیه ما میکنید چرا به فکر آسیب شناسی جریان خودتان نیستید؟

آیا تا کنون توانسته اید به این مهم بیاندیشید که چرا تا کنون برجسته ترین کادرهای خوش فکر و توانمند حزبی که از جریان شما بریدە و در عرصه های متفاوتی موفق و سبب تشکیل چندین حزب و سازمان سیاسی و انجمنهای ادبی،حقوقی و فرهنگی شدەاند؟
آیا تعصب کور( اس اس) به شما و یارانت فرصت دادە است تا به این مهم بیاندیشید، که پارت آزادی کوردستان (پژاک) حزب سربستی کوردستان ، پارت آزادی کوردستان (پاک) حزب سربه خویی (استقلال) حزب دادپروری کوردستان ، جریانات متفاوت کومله و سازمان دمکراتیک یارسان همه نتیجه فرقه گرایی و باندبازی غیر دمکراتیک درونسازمانی حزب شما از روز اول تا کنون بودە و هست؟؟؟ کی این شهامت را خواهید یافت تا به شکست در ایجاد اتحاد قومی کوردهای ایران اعتراف کردە و پس از آسیب شناسی ایرانمدارانه ای راەحل مشترک و مطلوب این مشکل را ارائه دهید؟

چرا نمی خواهید بپذیرید که جریان شما مثل یک استخر آب میماند که از یک جهت آن مردابی ویرانگر به درونش جریان پیدا کردە که بر اثر گسترش مرداب آبهای پاک و روان آن را به بیرون راندە و در نتیجه دارد به گندابی غیر قابل تحمل تبدیل میشود؟

جریانی که بارها نیمی از کادر رهبری و اعضای آن یک شبه به جاش مجاهد و خائن بالفطرە تبدیل میشوند، چگونه جریان متمدن و دمکراتیکی میتواند باشد ؟

یک جریان فکری که این همه کادر و رهبر توانمند از او دور میشوند اما جایگزین آنها مزدوران قدیمی رژیم و نوکران رضا علی اولاد و امجدیان همان ماموران اطلاعاتی رژیم در منطقه و قاتلین مبارزان پیشمرگ بودە و هستند چگونه در آیندە رهاییبخش خواهد بود؟

تازە شما از طریق همین مزدوران که برای رد گم کردن به حزب شما گرویدەاند برنامه تبلیغاتی و منافقانه ای را علیه من و یارانم راەاندازی میکنید و تلاش ضد یارسانی خود را دفاع از حزب و دمکراسی می نامید؟

من و شما با شهادت کادر رهبری و پیشمرگان حزب شما قبلا آزمایشات خود را پس دادەایم. پس شما و برخی دیگر از همفکرانت بدانید که من تا دکتر قاسملو زندە بود در حزب برای اهدافی که شخصا به آن باور داشتم صادقانه جنگیدم. من از روی آوارگی یا کمپ نشینی در عراق به حزب روی نیاوردم، بلکه از ایران آمدم و با تشکیل نیروی دالاهو که شما در ابتدا مخالف آن بودید به ایران برگشتم، با امکانات فقیرانه شخصی ام میزبان خیلی از همرزمان خود در منطقه بودم که باید حزب مخارج آنها را پرداخت میکرد نه من.

آن زمان دکتر قاسملو خودرا از هر ایرانی ایرانیتر معرفی میکرد و شعارش فدرالیزم و تجزیه نبود، بلکه اول دمکراسی برای ایران و سپس خودمختاری برای کوردستان میخواست که این خواسته برای من هم قابل فهم و فداکاری بود.

خود شما شاهد بودەاید زمانی که دکتر قاسملو در حال مذاکرە با رژیم اسلامی ایران بود مجاهدین به صدام خبر دادە بودند و صدام نیز حکم جلوگیری از خروج نیروهای حزب را از عراق صادر کردە بود و پس از رایزنی دکتر قاسملو تنها اجازە پانزدە نفر را برای سرکشی تشکیلات داخل دادە بودند، وقتی که درماندگی و نسبت روابط با عراق را فهمیدیم، من و دوستانم به مسئولان حزب گفتیم که ارتش عراق از ارتش ایران قویترکه نیست چرا نگران هستید؟ که ناگهان پرسیدند ” منظورتان از این حرف چیست؟ وقتی من گفتم ما که از ارتش قویتر ایران اجازە نمیگیرم پس بی اجازە عراق هم میرویم آنگاە پرسیدند ” مگر میشود؟” گفتم بله می شود و در نهایت هم شد.

آنگاە پس از چند روز شناسایی و تدارکات با تمام تشکیلات حزب از بانه تا کرماشان و نیروی جنوب از سنگرهای ارتش عراق عبور کردیم و از طریق دالاهو تشکیلات حزب را تا سقز به شیوەی زنجیروار بدرقه کردیم . آیا عبور حدود ١۵٠ نیروی پ م از میان نیروی دو کشور متخاصم کاری بود که کسی از شماها تکرارش کنید؟؟؟ خود شما و تمامی اعضای آن زمان حزب شاهد بودید و هستند که فرماندە اصلی آن عملیات عبور از ارتش عراق و ایران مخاطب شما یعنی من بودم نه کس دیگری.

یادم هست که شما آن روزها برای دیدار و سرگرمی از اردوگاە رمادی عراق به پایگاە حزب در قصلان نزدیک دربندیخان آمدە بودید ، در حالی که من ٩ سال کامل فرزندانم را ندیدم و خانوادەام تحت محاصرە و کنترول رژیم و کسانی بود که اکنون از اعضای حزب شما و در خرابکاری علیه من همکار شما هستند،حالا بگو کی قاله قوربان است؟.

اما هنگامی که پس از سال نود میلادی، حزب به یک جریان جیرەخوار پارت دمکرات کوردستان عراق و اتحاد میهنی کوردستان عراق تبدیل و تحت پوشش آنها شعار فدرالیزم را انتخاب کرد که به باور من مناسب ایران نیست و امکان پیادە کردن در ایران پیچیدە و در هم تنیدە را ندارد من خود را در مسیر دیگری یافتم.

با توجه به نکات فوق و تجربیات میدانی بندە حزب شما را به عنوان یک حزب مقبول نواحی یارسان و شیعه نشین که گویش و آئین متفاوت با کاراکتر و جوهر اس اس حزبی شما دارند را قبول ندارم و به دنبال راەحل دیگری برای سامان بخشیدن به سرزمینم هستم.

شما فارس را دشمن و ایران را اشغالگر میدانید ، اما با ظاهرسازی سعی در یافتن فرصت تخریب ایران داشته و دارید.

من و یارانم ایران را همان سرزمین تاریخی و اساطیری کوردان میدانیم و به این اقلیم عشق میورزیم . ما صادقانه به دنبال یک ایران یکپارچه هستیم که در آن کورد، بلوچ، لر، آذری، عرب ،گیلک و مازنی صاحبخانه و برابر باشند ما با زبان مشترک ایرانیان که فارسی است مشکل نداریم و فارسی را نزدیکترین گویش جهان به زبان کوردی خود میدانیم.

ما به دنبال ایجاد کشمکشهای نژادپرستانه برای فراهم کردن زمینه نفاق بین اقوام ایرانی نیستیم نیک میدانیم که این گرایشات ما یارسانیان باب میل اس اس حزبی شما نیست و نخواهد بود. از این روی مرا خالو قربان و خودتان و حزبتان را اسماعیل آقای سمکو نامیدەاید و آرزو کردەاید که یکی سر مرا برای حزبتان بیاورد!

از این منش اس اس حزبی شما تعجب نکردم و نمی هراسم، این را خود شما و یارانت خوب میدانید چرا تعجب نکردم؟ زیرا اگر چنین آرزو نمیکردید تئوری اس اس سلفیگری شما برای دیگران آشکار نمیشد و بندە هم بیشتر مطمئن نمیشدم ! از کوزە همان تراود که در اوست.

سرانجام به شما توصیه میکنم که نظرات و تاریخ نویسی دیگران را در مورد سمکو مطالعه کنید و بدانید که مغولان و تاتارها نیز به چنگیزخان مغول و تیمور لنگ افتخار میکنند اما دیگران چه در مورد آنها دیدەاند و گفته اند بیشتر اهمیت دارد!.

محمد سعید حسن (همه سید حسن) میگوید که من برای شناخت واقعی از امام علی به نهج البلاغه مراجعه نمیکنم، بلکه کردار و رفتار آن امام را در زندگی روزمرەاش معیار میدانم، زیرا آنچه عاشقان و شرکای او برای مصلحت و عشق خود نگاشته اند اهمیت ندارد؟

آیا قتل و غارت مردم آذربایجان توسط ایشان برای حتی کوردها نتایج مثبتی به بار آوردە است؟ آیا قتل عام آسوریهای (آشوری) بی پناە اعمال قهرمانانه ای بود؟ مهمتر از اینها قتل عام و غارت ارمنیهای گریخته از چنگال عثمانی و قتل کشیش معروف ارامنه مارشیمون عمل افتخارآمیزی برای شما اس اس های سلفی است؟

در نهایت شما از قتل و غارت مردمان لک در روستاهای اطراف اورمیه تا کنون چیزی گفته اید یا خوانده اید ؟ آیا از خود پرسیدەاید خالو قربان لک صرف نظر از گذشته اش چرا باید به مقابله با چنین جنایاتی بر نخیزد؟

این مردمان لک پس از اعمال جنایات سمکو از آذربایجان محو شدند اکنون تنها نام تاریخی روستاهای آنها باقی ماندە است!.

شما که از رضا پهلوی میخواهید تا اعمال حکومتی رامحکوم کند که زمان سقوطش بیش از هفدە سال سن نداشته است ، چگونه نزدیک یک سدە جنایات فوق را محکوم نکردەاید ؟

آیا خود تا کنون مسئولیت جنگ داخلی با کومله ،چریکهای فدائی و پیکار با تحریک احساسات مذهبی دراویش سنی و سلفی حزب را پذیرفته اید؟ یا محکوم کرده اید ؟؟

نه، شما هرگز چنین مسائلی را نمی بینید و نمی شنوید زیرا به قول خودتان حیزب ابزار سلطه اس اس سورانی سنی بر دیگر مناطق کوردی و تخریب مناسبات با دیگر اقوام ساکن ایران است ؟

میدانم از من و یارانم عقدە دارید زیرا مثل شما نیستیم و سلطه اس اس سلفیت حیزب شما را بر نواحی خود قبول نداریم و آن را یک فریب سیاسی و تحمیل زبان و سنت فرقه ای سلفیها بر شیعه ها و یارسانیها، لک و کلهور و گورانها میدانیم.

صد البته که این سیاست دو پهلو تاکنون با حیله کوردمداری و تقویت نژادپرستی به خورد مردم سادە لوح دادە شدە و میشود، اما شک نداشته باشید که این رفتار شما زمینه ساز جنگهای فرقه ای، قومی و داخلی خواهد شد، و خطر بی سامانی و خونریزی درازمدت را برای نسلهای آیندە به دنبال خواهد داشت.

زندە با آزادی و برابری
سرنگون باد رژیم کودک کش و زن ستیز جمهوری اسلامی
زن زندگی آزادی
علی مهرابی
۶.۳.۲۰۲۳

نقل از یارسانمدیا ٧م مارس ٢٠٢٣م

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *