منشور جبهه مردمان ایران

 

ماده یکم: ما خواهان حفظ “استقلال، تمامیت ارضی و یکپارچگی کشورمان ایران” هستیم.
ماده دوم: ما از هیچ ایدولوژی حمایت نمی کنیم و تلاش مان جهت دستیابی همۀ ایرانیان به آزادی و برابری طبق مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و تعیین نوع حکومت با رای آزاد مردم ایران خواهد بود.

مردمان ایران  در یک نظام مردم سالار مبتنی بر اعلامیە جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن میتوانند زیر یک حکومت غیر متمرکز با یک قانون دمکراتیک و لائیک بسر برند و فرهنگ و هویت ویژه خود را نیز در پناه همان قانون نگهداری کنند.

ماده سوم: ما براین باوریم که ایران، خانه مشترک تمام مردم ایران است. این مردمان علاوه بر سخن گفتن بە زبان “فارسی” به زبان های گوناگون سخن می گویند و حق سخن گفتن و آموزش به زبان مادری خود دارند.

ایران، کشور تمام ایرانیان بدون توجە بە تعلقات و وابستگیهای زبانی، دینی، اتنیکی، مذهبی، طبقاتی، جنسیتی است و افراد (شهروندان) آن دارای حقوق تثبیت شدە در قانون اساسی بمنظور استفادە دمکراتیک و آزاد از فرصتهای مشارکتی در امور مدیریتی کشور هستند.

ماده چهارم: ما براین باوریم که مردمان ایران حق دارند نوع نظام آینده خود را در یک فضای دمکراتیک و آزاد و رها از هر گونه رعب و فشار، بر پایه اصل جدایی دین از حکومت و دولت تعیین کنند و این حکومت برخاسته از اراده مردم، حقوق برابر همه افراد جامعە ایران، با محترم شمردن کلیه گونه های زبانی، اعتقادی، ملی و قومی را به رسمیت بشناسد.

قانون اساسی باید بر اساس اصول عدم تمرکز، لائیسیتە و پلورالیسم و کثرت جامعە ایران تدوین شود، و حقوق فردی را نیز در کنار حقوق جمعی تضمین کند.

جدایی دین از دولت و لغو دین رسمی در کشور.

تلقی دین بە عنوان امر خصوصی افراد بر پایە احترام و برخورد یکسان با پیروان ادیان و مذاهب.

ماده پنجم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پذیرش اصل ساختار حکومت غیرمتمرکز مبتنی بر تقسیم قدرت میان بخش‌های مختلف کشور، با فراهم نمودن زمینه مشارکت مستقیم مردم مناطق مختلف ایران از طریق ایجاد، نهادهای دمکراتیک محلی ـ جهت اداره امور سیاسی (انتخاب مسئولین محلی)، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلی خود،

مسئولیت‌های اصلی دولت مرکزی از جمله شامل امور زیر خواهد بود:

۱-    سیاست اقتصادی کلان کشور همانند تقسیم عادلانه درآمد ملی، مدیریت منابع زیرزمینی، چاپ و ضرب پول واحد ملی کشور،

۲-    پدافند ملی (حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی توسط نیروهای نظامی)،

۳-    تعیین خط مشی‌های کلان در سیاست خارجی، امضای عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی که بر عهده قوه قانون گزاری ملی است

۴-    تعیین حداقل استانداردهای بهداشتی و آموزشی در سطح ملی،

۵-    تفکیک و استقلال کامل قوای مقننه، مجریه و قضاییه،

۶-    فراهم آوردن فضای آزاد و امن برای شالوده ریزی یک اقتصاد سالم با هدف افزایش توانایی‌های علمی و تکنولوژی کشور و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران بر اساس توزیع عادلانه ثروت به منظور استقرار عدالت اجتماعی و بالابردن سطح رفاه عمومی بکارگیری تجربه‌های اقتصادی ایران و جهان در خدمت تأمین توسعه پایدار،

۷-    حفظ و حراست از میراث تاریخی و فرهنگی و محیط زیست ایران

۸-    ایجاد فضای آموزشی سالم با پرهیز از هر نوع تبعیض‌های ایدئولوژیکی و برقراری عدالت آموزشی، تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی به‌طور یکسان برای همه دانش آموزان، دانشجویان و دانشگاهیان در سراسر کشور،

۹-    پیگیری سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه با در نظر گرفتن منافع ملی و تعهد به حفظ صلح و امنیت در منطقه و سراسر جهان و پایبندی به پروتکل عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای،

۱۰- لازم است ذکر شود که قانونمندی اصول و باورهای فوق از وظایف مجلس مؤسسان منتخب مردم ایران می‌باشد.

ماده ششم: ما برآنیم با پیروی از خیزش مردم ایران با رهبری زنان و جوانان با شعار “زن، زندگی، آزادی” جهت به زیر کشیدن نظام جمهوری فاسد اسلامی قیام سراسری نمودند و با گوش دادن به خواسته های آنها که بخشی از این خواسته ایجاد اتحاد مخالفین خارج از کشور جهت ایجاد یک تشکل قوی از دیگر احزاب و گروه ها و همچنین شخصیت های مستقل داخل و خارج که با این منشور توافق نظر دارند درخواست داریم با پیوستن بهمدیگر که خواست مردم داخل ایران است، متحد شویم تا ضمن حمایت کامل و یکپارچه از خیزش مردم پیگیری و به کرسی نشاندن خواسته های آنها در ابعاد جهانی همت گماریم و نیک می دانیم، کاری که امروز می توانیم اگر نخواهیم، شاید دیگر هرگز نتوانیم به سرانجام برسانیم.

“جبهه مردمان ایران” باور دارد کە تمام قوانین زن ستیز باید ملغی شود و با پیوستن کشور ایران بە ”کنوانسیون امحای کلیە اشکال تبعیض علیە زنان یا کنوانسیون رفع هرگونە تبعیض علیە زنان“ ١٨ دسامبر ١٩٧٩ ، قانون اساسی آیندە حقوق زنان با الهام از روح کنوانسیون فوق تعریف و آنها را تضمین کند.

ماده هفتم:   سیاست خارجی ایران بر پایه نگهداری استقلال و حاکمیت ملی، بدون وابستگی به قدرت های خارجی، همکاری برای منافع مشترک با همه کشورها جهان باشد و نیروهای مسلح کشور می باید متناسب با نیازهای دفاعی و امنیتی قوی بوده تا ضمن تامین ثبات همه جانبه میهن، بتواند در حفظ امنیت خاورمیانه و جهان کمک جدی نماید.
مادە هشتم: ایران از لحاظ منابع و سرمایەهای طبیعی و انسانی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، اما اکثریت مردم ،در مدت این صد سال اخیر، از ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی رنج بردەاند و شکاف و گسلهای اقتصادی و اجتماعی منجر بە عدم توسعە و شکوفایی شدە است. “جبهه مردمان ایران” مدل اقتصادی نوردیک را پیشنهاد می کند. دولت رفاه، تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی که عمدتاً از طریق مالیات تامین می‌شود، اقتصاد باثبات و با تورم و نرخ ارز ثابت، همکاری بین سازمان‌ و اتحادیەهای کارمندان (کارگری) و کارفرمایان، هارمونی سازی و تعدیل درآمد. مشارکت بالای زنان در زندگی کاری، درجه بالای برابری، آموزش (رایگان) دولتی از مشخصەهای برجستە این مدل هستند. در این مدل مختلط اقتصادی، اقتصاد بازار آزاد و رقابتی بە همراە بخش بزرگ دولتی (دولت بعنوان بزرگترین کارفرما و سهام دار در شرکتها و صنایع بزرگ) نبض حیات اقتصادی هستند.

کارگر ایرانی باید بر اساس ”میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۷۶ ”دارای حقوق تعریف و تضمین شدە در قانون اساسی آیندە باشد.

مادە نهم: در این چهار دهە اخیر شرایط زیست محیطی کشور رو بە افول بودە است. سیاستهای غلط و نادرست رژیم دینی در امر مدیریت جنگلها، آبشارها، مراتع، زندگی حیات وحش، رودخانە و دریاچەها کشور را با چالشهای جدی زیست محیطی مواجە کردە است. افزون بر این سیل، خشکسالی و ریزدگردهای مدوام بە این بحران دامنەی بیشری دادە است.

“جبهه مردمان ایران” خواستار اجراء اقداماتی سازندە، علمی و اقتصادی در حوزه‌ی محیط ‌زیست و اکولوژی کە بیش از چهار دهە است سیاست های جمهوری اسلامی در این عرصه، جز ویرانگری در طبیعت و نابودی فزاینده ثروت های طبیعی و افزایش بحران چیز دیگری نبوده، است.

این منشور مشترک توسط سازمان ها و شخصیت های تاثیر گذار مستقل زیر تدوین و طی جلسه ای در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ به تصویب رسیده و بر پایه آن “جبهه مردمان ایران” تشکیل یافته است.

“جبهه مردمان ایران” بهمراه دیگر سازمان ها و شخصیت های مستقل هم اندیش، یپرو خواسته های جوانان مبارز انقلاب ۱۴۰۱ ایران حرکت خواهد نمود و تلاش خواهد کرد تا ضمن رساندن صدای آنها بگوش جهانیان در روند خواست شان حرکت کند و یقیین دارد که در سرنوشت ملت ها هیچ نیروی باندازه خود ملتها تعیین کننده نمی باشند.

  • سازمان دمکراتیک یارسان
  • جبهه پایداری بلوچ
  • جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *