منشور و اساسنامه

منشور و اساسنامه جنبش آذربایجان

منشور جنبش:
ما خواهان حفظ “استقلال ، تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی کشورمان ایران” هستیم.

جنبش آذربایجان برای دستیابی همۀ ایرانیان به آزادی و برابری طبق مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد مبارزه کرده و تعیین نوع حکومت با رای آزاد حق ملت ایران می داند.

ما براین باوریم که ایران، خانه مشترک ملت ایران است. این ملت واحد علاوه بر داشتن زبان مشترک و ملی ایرانی (پارسی) به زبان ها و لهجه های گوناگون سخن می گوید، منظومه ای از تنوع قومی است، به دین ها و یا بدون آن، به آئین ها و باورها و اندیشه های گوناگون تعلق خاطر دارد، در برگیرنده، ایل ها، عشیره ها، خاندان ها و مردمان متنوع است و نمی توان این مینیاتور زیبا و بزرگ را به هیچ یک از این زیر مجموعه ها فروکاست.

ما براین باوریم که ملت ایران حق دارد در خانه مشترک و نیاکانی خود بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر پیوست های این مجموعه بزرگ، که یکی از بهترین دستاورد های تمدن بشری است، زندگی کند.

ما براین باوریم که ملت ایران حق دارد نوع نظام آینده خود را، در یک فضای دمکراتیک و آزاد و رها از هر گونه رعب و فشار، بر پایه اصل جدایی دین از حکومت تعیین کند و این حکومت برخاسته از اراده ملت، حقوق برابر همه افراد ملت ایران، با محترم شمردن کلیه گونه های زبانی، اعتقادی و قومی متعلق به زیر مجموعه های ملی را به رسمیت بشناسد.

ما برآنیم که یک بار دیگر به مانند نیاکان فرمند خود مادها، آتروپات ها، خرم دینان، صفویان و ستارخان ها… با استقرار نظامی دمکراتیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، استقلال، تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی میهنمان ایران را تامین نمائیم و یقین داریم که درسرنوشت ملت ها، هیچ نیروئی به اندازۀ خود ملت ها تعیین کننده نمی باشد .

 

اساسنامه جنبش آذربایجان

فصل اول : تعاریف و کلیات

ماده ۱
نام و نشان:

نام این تشکل ”جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران” است که از این پس در این بنیاد نامه جنبش نامیده می شود.
نشان جنبش، نقشه ایران به همراه دریای کاسپین و خلیج پارس است و بر روی کل نقشه یک شیر ایرانی بدون شمشیر روی به طرف غرب و سر شیر در آذربایجان قرار داشته و بر پشت شیر آفتاب می درخشد و در داخل آفتاب منشور کوروش کبیر قرار گرفته است. شیر سنگی به رنگ طلایی در زمینه سفید نقشه ایران و لوح به رنگ آفتاب است و نوشته خلیج پارس در جای خود می باشد.
رنگ سازمانی جنبش سفید است.

ماده ۲

حوزه فعالیت:
مرکز رسمى جنبش تا فراهم شدن امکانات فعالیت تشکل هاى سیاسى خواهان برکناری جمهوری اسلامی در داخل ، در خارج از کشور خواهد بود. جنبش با رعایت مفاد این اساسنامه نسبت به ایجاد و تشکیل هسته ها و دفاتر منطقه اى درخارج از کشور و هسته ها در داخل کشور اقدام خواهد نمود. با پدید آمدن شرایط حداقل و لازم درکشور، دفاتر داخلى نیز تاسیس خواهند شد.

ماده ۳

اهداف جنبش عبارتند از:

۱- اقدام به تشکیل مجلس ملی موسسان ، به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست های آن ، با رای آزاد ملت.

۲- تلاش برای شکل گیری حکومتی دموکرات مبتنی بر قانون اساسی مصوبۀ مجلس یادشده در بند یک ، که با تکیه بر آرای اکثریت ملت ایران در یک همه پرسی آزاد ، نوع آن تعیین می شود تا بر اساس آن تمامیت ارضی ، یکپارچگی ملی ، منافع ملی ، ایجاد روابط مسالمت آمیز با جامعه جهانی ، سعادت و رفاه مردمان ایران تامین و تضمین گردد .

۳- برای رسیدن به آرمان های اشاره شده در بالا ، ضروری است که جنبش تلاش های لازم برای جذب هرچه بیشتر هم میهنان ایرانی بویژه آذربایجانی ها را به جنبش، در دستور کار خود قرار دهد.

فصل دوم : ارکان جنبش

ماده ۴

ارکان جنبش عبارتند از:
۱- کنگره
۲ – شورای مرکزی
۳- رایزنان
۴ – کمیته اجرایی
۵- دفتر منطقه اى
۶- هسته

ماده ۵

کنگره:
کنگره، عالی ترین مرجع جنبش می باشد که به طور عادى هر دو سال یک بار تشکیل می گردد. این کنگره در مواقع ضرورى می تواند با تصویب شورای مرکزی به طور فوق العاده تشکیل گردد.

اعضاى صاحب رای شرکت کننده در کنگره عبارتند از رایزنان، اعضاى شورای مرکزی ، اعضاى کمیته اجرایى، روساى دفاتر منطقه اى ، مسئولین و اعضای هسته ها طبق آیین نامه هاى مربوطه.
میهمانان دعوت شده به کنگره حق شرکت در مباحث جاری را دارند ولی در رای گیری ها شرکت نخواهند نمود.
کنگره توسط هیات رئیسه اى مرکب از یک رئیس ، دو نایب رئیس و دو دبیر که توسط اعضاى کنگره انتخاب می شوند اداره خواهد گشت.

دعوت براى کنگره طبق ماده ۷ با پست الکترونیکی و درج در تارنمای جنبش ، انجام می گیرد. به جز در مواردی که استفاده از پست عادی ضروری باشد.

ماده ۶

وظایف و اختیارات کنگره:
۱- تصویب دستور جلسه پبشنهادی.
۲- تصویب و اصلاح منشور، اساسنامه جنبش و همچنین آیین نامه هاى مربوط به تشکیل و اداره کنگره.
۳- تصویب راه کارها و برنامه هاى جنبش که از طرف شورای مرکزی و یا کمسیون های کنگره پیشنهاد می شوند.
۴- انتخاب ، عزل و قبول استعفاى اعضای شورای مرکزی و رایزنان
۵- بررسى و تصویب قطعنامه کنگره .
۶- ارائه گزارش عملکرد سالیانه جنبش که از سوى شورای مرکزی تقدیم می گردد .
۷- تصمیم گیری در مورد منحل کردن یا ادغام و مشارکت جنبش در تشکلى دیگر و انتخاب هیات بررسی کننده اسناد جنبش در صورت انحلال .

ماده ۷

اعتبار جلسات و آرا در کنگره:
جلسات کنگره با حضور حداقل دوسوم از اعضاى صاحب رای کنگره رسمیت می یابد و مصوبات آن با آرا موافق حداقل دو سوم اعضاى حاضر در جلسه به تصویب میرسد.

در جلسات کنگره فقط موضوعاتى که در دستور جلسه مصوب قرار گرفته ، مورد بحث قرار می گیرد.

دستور جلسه پیشنهادى، یک ماه قبل از تشکیل کنگره به همراه دعوت نامه شورای مرکزی از طریق کمیته اجرایی در اختیار شرکت کنندگان درکنگره قرار می گیرد. درضمن، چنانچه پیشنهاد یا سند جدیدی درفرصت یک ماهه ، از جانب حداقل ۵ نفر عضو جنبش (حداکثر تا ۲۰ روز قبل ازتشکیل کنگره ) جهت طرح و بررسی در کنگره ارائه گردد بعد از تصویب شورای مرکزی ، دبیرخانه موظف است آن ها را درفاصلۀ ۱۵روزتا آغاز کنگره در تارنمای جنبش منتشرنماید مگراسناد یا مواردی که انتشار آن ها به مصلحت جنبش نباشد.

ماده ۸

رایزنان:
کنگره از میان اعضای با تجربه و اندیشمند جنبش تعدادی را بعضویت گروه رایزنان انتخاب می نماید . رایزنان مسئولیت ارائه نظرات مشورتی در زمینه های گوناگون عملیات و فعالیت هاى جنبش در راستاى اهداف آن را به شورای مرکزی دارند. تعداد رایزنان برحسب روند فعالیت های جنبش متغیر خواهد بود و پس از کنگره با تائید شورای مرکزی افراد جدید می توانند به عضویت گروه رایزنان درآیند.

ماده ۹

رایزنان می توانند در کلیه جلسات سازمانى جنبش بدون حق راى شرکت نمایند.

ماده ۱۰

کمیته اجرایی میتواند از طریق شورای مرکزی از نظرات تخصصی رایزنان بهره مند شود.

ماده ۱۱

شورای مرکزی:
شورای مرکزی علاوه بر دبیرکل ، داراى هفت عضو اصلى و دو عضو ذخیره می باشد که از میان اعضاى فعال و صاحب نظر توسط کنگره و براى مدت دوسال انتخاب می گردند.

ماده ۱۲

وظایف و اختیارات شورای مرکزی:
۱- نظارت بر حسن اجراى مصوبات کنگره و پیگیرى آن .

۲- راهبرى کلیه فعالیتهاى سیاسى و اجرائى جنبش با توجه به خطوط مشى مصوب کنگره.

۳- اجرای بند ۴ از وظایف کنگره تا تشکبل کنگره بعدی وانتخاب، عزل و قبول استعفاى اعضا ی کمیته اجرایی و مدیران دفاتر منطقه اى.

۴- بررسى و تصویب پیشنهاد کمیته اجرایی براى تاسیس یا انحلال دفاتر منطقه اى و یا هسته هاى جنبش.

۵- دریافت گزارشات لازم از کمیته اجرائى و اظهار نظر در مورد آن ها.

۶- تفسیر مفاد منشور ، اساسنامه و مصوبات کنگره در صورت ابهام.

۷- تصویب منابع مالى و بودجه سالیانه جنبش و اتخاذ تصمیم درمورد میزان حق عضویت سالیانه هسته های جنبش.

۸- تهیه گزارش سالیانه و ارائه آن به کنگره .

۹- تهیه و تدارک مقدمات لازم براى برگزارى کنگره های عادى و فوق العاده .

۱۰ – انتشار مصوبات کنگره و شورای مرکزی که در حکم ابلاغ رسمى آنها به کلیه اعضاى جنبش خواهد بود .

۱۱- صدور و ابلاغ احکام انتخاب شوندگان از سوى کنگره .

۱۲- بررسى و تصویب ارتباطات یا اقدامات مشترک با سایر احزاب و تشکل ها و شخصیت هاى سیاسى .

۱۳- انتخاب دارندگان امضاهاى مجاز در امور مالى جنبش .
۱۴- رسیدگی و انتخاب شیوه های کاربرد رنگ سازمانی حنبش و ابلاغ آن به همه واحدهای سازمانی

۱۵ – تهیه و صدور بیانیه ها و تحلیل هاى جنبش با توجه به خط مشى هاى مصوب جنبش و تحولات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى جهانى، منطقه اى و ایران .

١۶ – بررسى برقرارى ارتباطات و تماسهاى لازم با سایر احزاب و تشکل ها و شخصیت هاى سیاسى داخلى و خارجى و پیشنهاد آن به شورای مرکزی .

١٧ – ارائه گزارشات ادوارى به اعضای جنبش .

١٨- تدوین و تصویب آئین نامه هاى لازم براى جلسات شورای مرکزی.

۱۹ – انجام مطالعات مورد نیاز و در صورت لزوم تشکیل گروه هاى تخصصى .
۲۰- انتخاب دبیرکل و رایزنان جدید

ماده ۱۳

سخنگویان رسمى جنبش پاسخگوى دیدگاه ها و مواضع جنبش در موارد مختلف می باشد. دو نفر از اعضای شورای مرکزی وظیفه سخنگوئی را برعهده خواهند داشت.

ماده ۱۴

در اولین جلسه شورای مرکزی سخنگو وجانشین سخنگو انتخاب میگردند. در همین جلسه به دبیرکل ماموریت داده میشود که ظرف حداکثر دو هفته اعضای کمیته اجرائی را براساس برنامه های عملیاتی جنبش انتخاب و به شورای مرکزی معرفی نماید.

ماده ۱۵

کمیته اجرایی:
در کمیته اجرایی علاوه بر دبیرکل ، تعدادى ازاعضای کارآمد جنبش و مسئولان دفاتر منطقه اى به پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی براى مدت دوسال به عضویت اصلى و ذخیره کمیته درخواهند آمد. تعداد اعضاى این کمیته بر حسب فعالیت جنبش متغیر خواهد بود.

ماده ۱۶

وظایف و اختیارات کمیته اجرایی:

۱- اجراى مصوبات کمیته اجرایی.
۲- برقرارى هماهنگى بین فعالیت هاى واحدهاى تحت نظارت کمیته اجرایى .
۳- نظارت بر اجراى دقیق آیین نامه هاى مالى، ادارى، فنى، ارتباطى و تامینى توسط واحدهاى تحت سرپرستى و بررسى نقاط ضعف آنها و ارائه راه کارهاى لازم براى بهبود آنها
۴- برقرارى شبکه دریافت و ارسال اطلاعات وپیش بینى تمهیدات لازم براى ایمنى اطلاعات .
۵ – سازماندهى لازم براى انتشارات جنبش اعم ازنوشتارى، آوایى ، سیمایى و غیره در رسانه هاى جمعى و اینترنتى ایرانى و خارجى و در صورت لزوم ترجمه آنها بزبانهاى رایج دنیا .
۶- تهیه و ارایه گزارشات ادوارى از فعالیت هاى دفاتر و هسته ها به شورای مرکزی .
۷- تشکیل گروههاى تخصصى حفاظتی ، فنى ، مالى، اداری ، تدارکاتى ، تبلیغاتی و اجرایى .
۸- همکارى با شورای مرکزی در زمینه انتشارات جنبش .
۹- تدوین آیین نامه هاى لازم براى برقرارى ارتباطات ارگانیک واحدهاى اجرائى جنبش .
۱۰- تامین و تدارک نیازهاى تجهیزاتى، فنى ، مالى و ادارى واحدها .
۱۱- تهیه و تصویب آئین نامه هاى مربوط به جلسات کمیته اجرایی.
۱۲- تدوین آیین نامه حدود وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای افتخاری جنبش.
۱۳- بررسی نظرات مشورتی رایزنان در زمینه فعالیت های هیئت اجرائی

ماده ۱۷

دفاتر منطقه اى:
دفاتر منطقه اى در کشورهاى خارجى با توجه به تعداد اعضاى هسته های آن منطقه و بنا به پیشنهاد کمیته اجرائى و تصویب شورای مرکزی تاسیس مى یابند. اداره هر دفتربرعهده یک رئیس دفتر و یک نایب رئیس می باشد که براساس رای اعتماد هسته های آن منطقه انتخاب وبه کمیته اجرایی معرفی و از سوى شورای مرکزی براى یکسال منصوب میگردند. کادر ادارى هر دفتر با توجه به حجم فعالیت هاى منطقه میتواند تا پنج نفر ارتقا یابد.

ماده ۱۸

وظایف هر دفترمنطقه اى کمک به پیشبرد اهداف جنبش از طریق انتشار نظرها و مواضع جنبش در بین ساکنین منطقه جغرافیائى خود و اقدام به عضوگیرى و پشتیبانى عملیات و فعالیت هاى اعضاى هسته های تحت نظارت خود واز همه مهم تر رعایت مسائل حفاظتی درزمینه اعمال و عملیاتی که به منظور پیشبرد اهــداف جنبش ، می باشد. اقدامات لازم برای تدوین آئین نامه ها وآموزش های مربوطه ، باید با در نظر گرفتن اهمیت وضرورت آن در کوتاه ترین زمان آغاز وانجام یابد .

ماده ۱۹

هسته:
هسته اولین رکن جنبش میباشد که با تعدادى عضو بر اساس آیین نامه هاى درون سازمانى در داخل و خارج از کشور تشکیل می گردد و یکى از اعضاى با تجربه با راى اکثریت اعضاء همان هسته، مسئولیت و نمایندگی هسته را به عهده خواهد داشت. حداقل اعضاى هرهسته سه نفر می باشد. کلیه مسئولان هسته هاى فعال و همچنین اعضای فعال هسته ها به کنگره جنبش دعوت خواهند شد . آیین نامه لازم براى این مورد توسط کمیته اجرایی تدوین می گردد.

ماده ۲۰

با توجه به شرایط حاکم بر کشورو به منظور رعایت موارد ایمنى، کلیه مصوبات، آیین نامه ها و مکاتبات مربوط به داخل کشور جزو اسناد طبقه بندى شده جنبش محسوب و دسترسى به آن ها مطابق دستورالعمل هایى خواهد بود که از سوى کمیته اجرایى تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسند.

فصل سوم : عضویت
ماده ۲۱

شرایط عضویت عبارتند از:

۱- اعتقاد راسخ به استقلال، تمامیت ارضی، یکپارچگی ملی و استقرار یک نظام دموکراتیک و غیردینی وغیر ایدئولوژیک در ایران.
۲- اعتقاد راسخ به شیوه نافرمانى مدنى به عنوان مشى مبارزه با جمهورى اسلامى.
۳- اعتقاد راسخ به اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق های پیوست به آن.
۴- پذیرش منشور و اساسنامه جنبش و التزام به رعایت آنان و همچنین مصوبات جنبش.
۵- تعهد به رعایت اصول ایمنى و انظباطى جنبش.
۶- داشتن حداقل شانزده سال سن.
۷- تمامی ایرانیان و ایران دوستان جهان به ویژه آذربایجانی ها می توانند به عضویت رسمی و افتخاری جنبش درآیند.

ماده ۲۲

رایزنان، اعضاى شورای مرکزی و کمیته اجرایی ، مسئولان دفاتر منطقه اى و هسته ها نمی توانند درسایر تشکل هاى سیاسى مسئولیت هایى در رده هاى اول سیاسى و تشکیلاتى و یا سخنگویى داشته باشند.

ماده ۲۳

بررسى پذیرش اعضا بر عهده مسئول هسته می باشد و اعلام نظر قطعی دراین مورد بستگی به اخذ موافقت کمیته اجرایی می باشد .

ماده ۲۴

در صورت تحقق یکى از شرایط زیر عضویت هر عضو در جنبش خاتمه می یابد.

۱- استعفا و یا فوت عضو .
۲- تخطى از انجام وظایف تشکیلاتى که از سوی کمیته اجرایی تائید شود.
۳- لغو عضویت بنا به پیشنهاد مستدل دفتر منطقه اى و یا هسته ذیربط و تصویب کمیته اجرایی.
۴ – اگر عضوی از خاتمه عضویت خود شکایت کند، این شکایت ابتدا در کمیته اجرایی و در مرحله نهائی در شورای مرکزی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

فصل چهارم : موارد دیگر
ماده ۲۵

با توجه به تکنولوژی های مدرن در زمینه ارتباطات نظیر اطاق های مجازی ، اینترنت و پست الکترونیکی، شایسته است جنبش حداکثر بهره مندی از این امکانات را در دستور کار خود قرار دهد.

ماده ۲۶

اصل کلى در هرگونه انتخاب یا انتصاب در واحدهاى جنبش، شایسته سالاری و بلامانع بودن انتخاب یا انتصاب مجدد همان فرد و بارها براى تصدى یک وظیفه یا مسئولیت می باشد.

ماده ۲۷

کلیه اسناد مالى، مدارک تعهدآور و عملیات بانکى با امضای دبیرکل و یک امضا مجاز دیگر معتبرمی باشد.

ماده ۲۸

منابع مالى جنبش از طریق دریافت حق عضویت ها و همچنین کمک ها و هدایاى اشخاص حقیقى و حقوقى هوادار جنبش تامین می گردد. دریافت هدایا و کمک ها می بایستی بدون اثرگذارى در خط مشى و سیاست گذارى جنبش باشد. کمیته اجرایی گزارش کامل هدایا و کمک های دریافتی را به شورای مرکزی ارائه مینماید.

ماده ۲۹

در صورت انحلال جنبش ، هیات تصفیه منتخب کنگره عمومى نسبت به تعیین تکلیف اموال و دارایی هاى جنبش و تعهدات مالى و انجام سایر اقدامات قانونى مورد نیاز، اقدام و حداکثر ظرف شش ماه گزارش کار خود را تدوین و در رسانه هاى جمعى منتشر می نماید.

ماده ۳۰
تارنمای جنبش ارگان رسمی آن می باشد که زیر نظر دفترسیاسی از طریق هیات اجرائی اداره می گردد. به منظور سهولت دستیابى اعضا و بازدید کنندگان به تارنماى جنبش، شبکه اینترنتى جنبش از گسترش های گوناگونی استفاده می نماید که همگى به یک شبکه وصل گردیده اند. تنها تارنمای رسمى جنبش بوده و کلیه مکاتبات الکترونیکى جنبش با آدرس و معتبر خواهد بود . پیشوندهای پستی معتبر در تارنمای جنبش معرفی و بدینوسیله رسمیت خواهند یافت. مسئولیت حسن جریان تارنمای جنبش و کلیه ارتباطات اینترنتی به عهده کمیته اجرایی می باشد.
رایزنان، اعضای شورای مرکزی و کمیته اجرایی و روسای دفاتر منطقه ای درتارنمای جنبش معرفی می شوند.

info@iran-azar.com
www.iran-azar.com

ماده ۳۱

این اساسنامه در ۳۱ ماده و ۱ تبصره با در نظر گرفتن اصلاحات پیشنهادی از سوی صاحب نظران و علاقمندان به جنبش، در جلسه مورخ دوم فوریه ۲۰۰۹ در پاریس به تصویب رسید و از این پس به عنوان اساسنامه جنبش به اجرا در خواهد آمد.